FER-SE’N SOCI

Si has decidit fer-te soci de la Plataforma FAMILIARS FM-SFC i altres Síndromes de Sensibilització Central, si us plau, omple aquest formulari amb les teves dades.

Som una associació sense ànim de lucre que no cobra cap mena de qüota als seus associats.

Els fins de la nostra associació son:

-Vetllar pel compliment de la resolució 203/VIII aprovada pel Parlament de Catalunya (BOPC núms 269/8 i 271/8).
-Promoure la millora de qualitat de vida i la comunicació entre familiars i persones malaltes de FM, SFC,SQM i altres SCC.
-Fer el seguiment dels avenços científics i de la seva aplicació.

Si desitges fer-te SOCI  de la nostra associació omple aquest formulari CLICANT AQUI

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i d’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades contingudes en aquest formulari seran tractades per la Plataforma FAMILIARS FM-SFC-SQM de forma confidencial. La finalitat de les dades que ens facilita és la del seu tractament en la gestió administrativa de l’associació, així com l’enviament de comunicacions sobre les nostres activitats i d’altres informacions del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran amb la finalitat esmentada mentre no ens manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa com a soci o sòcia de la Plataforma FAMILIARS FM-SFC-SQM, i posteriorment dins els terminis normatius establerts per la legalitat vigent. També se l’informa que en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i/o supressió fent arribar una carta a l’adreça postal de l’associació, o bé mitjançant un correu electrònic a la bústia familiars.fmsfc@gmail.com.
Inscrivint-se a l’associació, també autoritza Plataforma FAMILIARS FM-SFC-SQM a que pugui fer ús de la seva imatge, que hagi pogut ser obtinguda en el desenvolupament de les activitats relacionades amb l’entitat, per mitjans gràfics, audiovisuals o sonors, impresos o electrònics, o per qualsevol altre mitjà, única i exclusivament per a finalitats de comunicació, elaboració de memòries i difusió d’activitats relacionades amb l’associació i els seus fins fundacionals, renunciant expressament a la reclamació dels seus possibles drets econòmics, sense limitacions geogràfiques o temporals, sempre en el marc estricte d’aquestes finalitats de promoció de la Plataforma FAMILIARS FM-SFC-SQM i de les seves activitats.

Pots consultar la Política de Privacitat d’aquesta web clicant aqui

De tot l’exposat, manifestes quedar-ne degudament informat/da, i en dones el teu consentiment al enviar aquest formulari.

Si ho preferiexes pots baixar-te la butlleta d’inscripció i enviar-la per correu postal a

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec

Plataforma Familiars FM-SFC-SQM

Carrer Elkano ,24 Baixos 08004 Barcelona